0%

Zekat ile ilgili hadisi şerifler

ZEKAT İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

 

Abdullah (b. Ömer) tarafından nakledildiğine göre,
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve
Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resûlü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru
kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”
Hadis kaynakları : (M113 Müslim, Îmân, 21)


 

İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre… Allah Resûlü (sav) şöyle
buyurmuştur: “Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için
farz kıldı…”
Hadis kaynakları : (D1664 Ebû Dâvûd, Zekât, 32)


 

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle
buyurmuştur: “Sadaka/zekât vermek, maldan hiçbir şey eksiltmez…”
Hadis kaynakları : (M6592 Müslim, Birr, 69)


 

Ebû Mâlik el-Eş’arî’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle
buyurmuştur: “…Zekât, (kişinin Müslümanlığının) bir delilidir…”
Hadis kaynakları : (İM280 İbn Mâce, Tahâret, 5)


 

Kâ’b b. Ucre diyor ki: “Allah Resûlü (sav) bana şöyle buyurdu:
‘Sadaka/zekât vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder…’”
Hadis kaynakları : (T614 Tirmizî, Cum’a, 79; İM4210 İbn Mâce, Zühd, 2


 

 

ZEKÂT VERMEK  ZEKÂTA TABİ MALLAR ve ZEKÂT NİSABI

 

Câbir b. Abdullah el-Ensârî’den nakledildiğine göre…
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“… Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir.”
Hadis kaynakları : (D1673 Ebû Dâvûd, Zekât, 39)


 

 

Sâlim b. Abdullah’ın, babasından (Abdullah b. Ömer’den) (ra)
naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Yağmur ve
nehir sularıyla sulanan veya kendiliğinden sulanan (mahsuller)de zekât miktarı
onda bir; (hayvanlarla veya kovalarla) sulanan (mahsuller)de ise, yirmide bir
oranındadır.”
Hadis kaynakları : (B1483 Buhârî, Zekât, 55)


 

Hz. Âişe diyor ki, “Allah Resûlü’nü (sav) şöyle derken işittim: ‘Üzerinden
bir yıl geçmeyen mal zekâta tâbi değildir.”
Hadis kaynakları : (İM1792 İbn Mâce, Zekât, 5)


 

Abdullah b. Muâviye el-Ğâdırî’nin naklettiğine göre, Hz. Peygamber
(sav) şöyle buyurmuştur: “Üç şey vardır ki onları yapan kimse imanın tadını
almış olur: Allah’tan başka ilâh olmadığına inanarak, bir olan Allah’a kulluk
etmek; malının zekâtını gönül rızasıyla, içine sinerek ve her sene düzenli olarak
vermek; zekât olarak yaşlı, uyuz, hasta, çelimsiz ve sütü az olan hayvanı
vermeyip, mallarınızın orta hallisinden vermek. Çünkü Allah, sizden malınızın
en iyisini istemedi; fakat en kötüsünü verin diye de emretmedi.”
Hadis kaynakları : (D1582 Ebû Dâvûd, Zekât, 5)


 

Muâz (b. Cebel) anlatıyor: “Allah Resûlü (sav) beni (Yemen’e vali olarak)
gönderirken şöyle buyurdu: ‘…(Zenginlerin) mallarının en iyisini zekât
olarak almaktan kaçın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü mazlumun
duasıyla Allah arasında perde yoktur.’”
Hadis kaynakları : (M121 Müslim, Îmân, 29)

 


 

ZEKÂT  YOKSULUN HAKKI

 

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre,
Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:
“(Kendisine zekât verilecek olan) miskin, ihtiyacını bir iki hurma veya bir iki
lokmanın giderebileceği kişi değildir. Asıl miskin, (maddî imkânı olmadığı
hâlde onurundan dolayı) istemekten kaçınan kişidir. Dilerseniz (bu konuda) ‘…
İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler…’
âyetini (Bakara, 2/273) okuyun!”
Hadis kaynakları : (M2394 Müslim, Zekât, 102; B1476 Buhârî, Zekât, 53)


 

 

Abdullah b. Amr’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Zengin ve gücü kuvveti yerinde (sağlıklı) kimselerin zekât
almaları helâl değildir.”
Hadis kaynakları : (D1634 Ebû Dâvûd, Zekât, 24; T652 Tirmizî, Zekât, 23)


 

İbn Abbâs’tan (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Muâz’ı
Yemen’e gönderirken şöyle buyurmuştur: “… Allah’ın, zenginlerinden alınıp
fakirlerine verilmek üzere mallarına zekâtı farz kıldığını onlara bildir.”
Hadis kaynakları : (B1395 Buhârî, Zekât, 1)


 

Selmân b. Âmir’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştur: “Yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilen ise hem sadaka
hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır.”
Hadis kaynakları : (N2583 Nesâî, Zekât, 82; T658 Tirmizî, Zekât, 26)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.