0%

Ruh ile ilgili hadisi şerifler

RUH İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

HAYAT ENERJİSİ

 

Abdullâh b. Mes’ûd (ra) anlatıyor: Ben Medine’de Peygamber’le birlikte bir
tarladaydık. O (sav) hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada
birkaç Yahudi’ye rastladı. Onların bazısı, ‘ona ruhu sorun.” derken, bazısı da,
‘Hayır, bunu sormayın, olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir.’ dediler.
Derken kalkıp geldiler ve, “Yâ Eba’l-Kâsım! Bize ruhtan bahset!” dediler.
Bunun üzerine Resûlullah bir müddet bekledi. Ben, o esnada kendisine
vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz
geriye çekildim. Nihayet Resûlullah, “Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh, Rabbimin
emrindendir…” (el-İsrâ: 17, 85) âyetini okudu.
Hadis Kaynakları : (B7297 Buhârî, İ’tisâm, 3)


 

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav), “İnsanlar gümüş ve
altın madenlerine benzerler. Câhiliye devrinde hayırlı olanlar, İslâm’da da
hayırlı olanlardır. Yeter ki, İslâm’ı iyi kavrasınlar. Ruhlar da toplu cemaatlerdir.
Onlardan birbirleriyle uyuşanlar kaynaşır, uyuşamayanlar da anlaşamaz,
ayrılırlar.” buyurmuştur.
Hadis Kaynakları : (M6709 Müslim, Birr, 160; B3336 Buhârî, Enbiyâ, 2)


Ebû Hüreyre anlatıyor: “Müminin ruhu çıktığı zaman, onu iki melek
karşılar ve yükseklere çıkarırlar… Gök ehli, ‘Yer tarafından güzel bir ruh
geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salât (dua) etsin.’ derler. Peşinden
onu Yüce Rabbine götürürler. Sonra, ‘Bunu sınırın ötesine (sidretü’lmüntehâ’ya) kadar götürün.’ diye buyurulur. Kâfirin ruhu çıktığı
zaman… gök ehli, ‘Yer tarafından kötü bir ruh geldi.’ derler ve ‘Bunu
sınırın sonuna (cehenneme) kadar götürün.’ diye söylenir.”
Hadis Kaynakları :(M7221 Müslim, Cennet, 75)


Abdurrahman b. Kâ’b el-Ensârî’nin babası Kâ’b bin Mâlik’den rivayet
ettiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Müminin ruhu, kendisinin
dirileceği (kıyamet) günü cesedine geri dönünceye kadar cennet ağaçlarından
beslenen kuş gibidir.”
Hadis Kaynakları :(İM4271 İbn Mâce, Zühd, 32; N2075 Nesâî, Cenâiz, 117; MU572 Muvatta’, Cenâiz, 16)

 


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.