0%

Bilgi ile ilgili hadisi şerifler

BİLGİ İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

BİLGİ
İLİM İLİM BİLMEKTİR

 

Ebu’d-Derdâ anlatıyor:
“Resûlullah (sav) bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu: ‘Allah, bizden
bir söz işitip, onu işittiği gibi (başkasına) ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin.
Kendisine (bilgi) ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten (ve kendisine
aktaran) kimseden daha kavrayışlıdır…”
Hadis Kaynakları : (DM236 Dârimî, Mukaddime, 24; T2657 Tirmizî, İlim, 7)


 

Kays b. Kesîr anlatıyor: Medine’den bir adam Dımaşk’ta bulunan Ebu’dDerdâ’nın yanına geldi. Ebu’d-Derdâ ona, “Kardeşim, seni buraya
getiren nedir?” diye sordu. Adam, “Senin Resûlullah’tan (sav) naklettiğini
öğrendiğim bir hadis.” cevabını verdi… Bunun üzerine Ebu’d-Derdâ dedi
ki, “Resûlullah’ı (sav) şöyle derken işittim: ‘Kim ilim için yola çıkarsa Allah
ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim
talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim
kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır. Âlimin, âbide (ibadet edene) üstünlüğü,
(parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından) ayın diğer yıldızlara olan
üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler
miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne
miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.’”
Hadis Kaynakları : (T2682 Tirmizî, İlim, 19)


Ebû Musa (el-Eş’arî) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber
(sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, (farklı
yapılardaki) topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir,
suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu (yüzeyinde) tutar. Bu
sudan insanlar yararlanır; hem kendileri içerler hem de (hayvanlarını) sularlar
ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. (Ona da
yağmur düşer ama) o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah’ın dinini inceden
inceye kavrayan, Allah’ın beni kendisiyle gönderdiğinden (hidayet ve ilimden)
faydalanan, öğrenen ve öğreten kimse ile (bunları duyduğu vakit kibrinden)
başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah’ın hidayetini kabul
etmeyen kimsenin misali işte böyledir.”
Hadis Kaynakları :(B79 Buhârî, İlim, 20)


Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle
buyurmuştur: “İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: Sadaka-i câriye
(faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve
kendisine dua eden hayırlı evlât.”
Hadis Kaynakları :(M4223 Müslim, Vasiyyet, 14)


Abdullah b. Amr’dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle dua
ederdi: “Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan
nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana
sığınırım.”
Hadis Kaynakları :(T3482 Tirmizî, Deavât, 68)


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.