0%

Alemin yaratılışı ile ilgili hadisi şerifler

ALEMİN YARATILIŞI İLE

İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 19, (4726)
Ravi (r.a.): Cübeyr İbnu Mut’im
Hadis: Resulullah (sav)’a bir bedevi gelerek: “Ey Allah’ın Resulü, (kuraklıktan) insanlar meşakkate düştüler. Aile efradı zayiata uğradı. Hayvanlarımız da helak oldular. Bizim için Allah’a dua et, su göndersin. Zira biz Allah’a karşı senin şefaatini, sana karşı da Allah’ın şefaatini taleb ediyoruz!” dedi. Resulullah (sav) adama şu mukabelede bulundu: “Yazık sana, söylediğin şeyin idrakinde misin? Sübhanallah!” Resulullah (sav) sübhanallahları o kadar tekrar etti ki bunun tesiri Ashab’ın yüzünden okunmaya başladı. Sonra Resulullah (sav) sözüne şöyle devam etti: “Yazık sana, mahlukatından hiç kimseye karşı Allah şefaatçi kılınmaz. Allah’ın şanı böyle bir şey yapmaktan çok yücedir. Bak hele! Sen Allah’ın (azametinin) ne olduğunu biliyor musun? O’nun Arş’ı, semavatının şöyle üzerindedir. -Parmaklarıyla işaret ederek- tıpkı üzerinde bir kubbe gibi. Arş Zat-ı Zülcelal sebebiyle inleyip ses çıkarır, tıpkı süvarisi sebebiyle atın ses çıkarması gibi.”
Kayıt No.: 1691 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Müslim, Sıfatu’l-Kıyame 27, (2789)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) bir gün elimden tuttu ve şu açıklamayı yaptı: “Allah toprağı cumartesi günü yarattı. Ondaki dağları pazar günü yarattı; ağaçları pazartesi günü yarattı. Mekruhları salı günü yarattı. Nuru çarşamba günü yarattı ve onda hayvanları perşembe günü yaydı. Hz. Adem (a.s)’i cuma günü ikindi vaktinden sonra, ikindi ile gece arasındaki gündüz vaktinin en son saatinde en son mahluk olarak yarattı.”
Kayıt No.: 1692 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Buhari, Tefsir, Ya-sin 1, Bed’u’l-Halk 4, Tevhid 22, 23; Müslim, İman 250, (159); Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, (4225)
Ravi (r.a.): Ebu Zerr
Hadis: Güneş batarken Resulullah (sav) ile birlikte mescidde idim. Bana: “Ey Ebu Zerr, biliyor musun bu Güneş nereye gidiyor?” diye sordu. Ben: “Allah ve Resulü daha iyi bilirler!” dedim. “Arşın altına secde yapmaya gider, bu maksadla izin ister, kendisine izin verilir. Secde edip kabul edilmeyeceği, izin isteyip, izin verilmeyeceği zamanın (kıyametin) gelmesi yakındır. O vakit kendisine: “Geldiğin yere dön!” denir. Böylece battığı yerden doğar. Bu durumu Cenab-ı Hakk’ın şu sözü haber vermektedir. (Mealen): “Güneş, duracağı zamana doğru yürüyüp gitmektedir. Bu aziz ve alim olan Allah’ın takdiridir” (Yasin 38).
Kayıt No.: 1693 

 


 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Buhari, Bed’ül-Halk 4
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Güneş ve Ay kıyamet günü sarılırlar.”
Kayıt No.: 1694 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Tirmizi, Tefsir Ra’d, (3116)
Ravi (r.a.): İbnu Abbas
Hadis: Yahudiler, gök gürültüsünün ne olduğunu Hz. Peygamber (sav)’den sordular: “Bulutlara müvekkel olan melektir. Beraberinde ateşten kamçılar var. Bununla bulutları Allah’ın dilediği yere sevkeder” diye cevap verdi. Onlar tekrar sordular: “Ya şu işitilen ses, o nedir?” “Bu, bulutların istenen yere gitmeleri için onlara yapılan bir sevkdir” dedi. Yahudiler: “Doğru söyledin. Şimdi de İsrail’in [Yakub (aleyhisselam)] kendisine haram kıldığı şey nedir onu söyle?” dediler. Resulullah (sav) “Hz. Yakub (ırku’n-nesa denen) uyluk mafsalından başlayıp dize, topuğa kadar inen bir ağrıdan muzdarib idi. Deve eti ve sütü dışında kendine uygun gelen (ne yiyecek, ne içecek) münasip bir şey yoktu. Bu sebeple o da bunları haram etti” dedi. Yahudiler: “Doğru söyledin” dediler.
Kayıt No.: 1695 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Buhari, Bed’ül-Halk 10; Müslim, Mesacid 185, (617); Tirmizi, Sıfatu Cehennem 9, (2595); İbnu Mace, Zühd 38, (4319); Muvatta, Vüktu’s-Salat 27 (1,15)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cehennem, Rabbine şikayet ederek dedi ki: “Ey Rabbim, bir kısmım diğer kısmımı yiyor.” Bunun üzerine ona iki nefese izin verdi: Bir nefes, kışta, bir nefes de yazda, işte bu (yaz nefesi), en şiddetli şekilde hissettiğiniz hararettir. Öbürü de (kışta) en şiddetli bulduğunuz soğuktur.”
Kayıt No.: 1696 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Rezin
Ravi (r.a.): Katade
Hadis: Bu yıldızlar üç maksatla yaratıldı: 1- Allah onları semaya zinet (ve süs) kıldı. 2- Şeytanlara atılacak taş kıldı. 3- Geceleri istikamet tayin etmede işaretler kıldı. Kim yıldızlar hakkında bunlar dışmda bir te’vil ileri sürerse (kendi ilave ettiği) hissesinde hataya düşer, nasibini kaybeder, manasız bir yükün altına girer ve hakkında bilgisi olmayan, peygamberler ve meleklerin bile bilmekte aciz kaldıkları bir şeye burnunu sokmuş olur. Allah’a yeminle söylüyorum: Allah hiç kimsenin ne hayatını, ne rızkını, ne de ölümünü herhangi bir yıldızla irtibatlı kılmamıştır. (Aksini iddia edenler) Allah hakkında yalan söyleyerek iftira ediyorlar…” [Rezin ilavesidir. Ancak, (“hakkında bilgisi olmayan”) ibaresine kadar olan kısmı, Buhari, Bed’ül-Halk’da (3. bab) senetsiz olarak kaydetmiştir.]
Kayıt No.: 1697 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 17; Tirmizi, Tefsir, Bakara, (2948)
Ravi (r.a.): Ebu Musa
Hadis: Resulullah (sav)’ı dinledim, şunu söyledi: “Allah Teala hazretleri, Adem’i, yeryüzünün bütün (cüzler)inden almış olduğu bir avuç topraktan yarattı. Adem’in oğulları da arzın kısımlanna göre vücuda geldi. Bir kısmı beyazdır, bir kısmı kızıldır, bir kısmı siyahdır. Bunlar arasında orta (renkliler) de var. Ayrıca bir kısmı uysaldır, bir kısmı haşindir, bir kısmı habis (kötü kalbli), bir kısmı iyi kalblidir.”
Kayıt No.: 1698 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn (3365)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala, Hz. Adem (a.s)’i yarattığı ve ruh üflediği zaman, Adem hapşırdı ve elhamdülillah diyerek, izni ile Teala’ya hamdetti, Rabbi de ona: “Ey Adem, yerhamukallah (Allah sana rahmet etsin), (mukarreb) meleklerden şu oturan gruba git ve “Esselamu aleyküm” de!” dedi. (Hz. Adem öyle yaptı. Hitab ettiği melekler): “Ve aleyke’s-selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu!” diye karşılık verdiler. Sonra Adem (a.s) Rabbine döndü. Rabbi ona: “Bu cümle senin ve evladlarının aralarındaki selamlaşmadır” dedi. Allah Teala hazretleri, elleri kapalı olduğu halde Adem’e: “Dilediğini seç” dedi. Hz. Adem: “Rabbimin sağ elini seçtim! Rabbimin iki eli de sağdır, mübarektir” dedi. Sonra Allahu Teala hazretleri sağ elini açtı. İçinde Hz. Adem ve onun zürriyeti(nin emsalleri) vardı. Hz. Adem (a.s): “Ay Rabbim, bunlar nedir?” dedi. Rabb Teala: “Bunlar senin zürriyetindir” dedi. Her insanın iki gözünün arasında ömrü yazılıydı. Aralarında biri hepsinden daha parlak, daha nurlu idi. Hz. Adem: “Ey Rabbim! Bu kimdir?” dedi. Rabb Teala hazretleri: “Bu senin oğlun Davud’dur. Ben ona kırk yıllık ömür takdir ettim” dedi. Adem aleyhisselam: “Ey Rabbim onun ömrünü uzat!” talebinde bulundu. Rabb Teala: “Bu ona takdir edilmiş olandır!” deyince. Adem: “Ey Rabbim, ben ona kendi ömrümden altmış senesini verdim” diye ısrar etti. Bunun üzerine Rabb Teala: “Sen ve bu (talebin berabersiniz).” buyurdu. Sonra Adem cennete yerleştirildi. Allah’ın dilediği kadar orada kaldı. Sonra cennetten (arza) indirildi. Adem burada kendi ecelini yıl be-yıl sayıp hesaplıyordu. Derken ölüm meleği geldi. Hz. Adem (a.s) ona: “Acele ettin, erken geldin. Bana bin yıl ömür takdir edilmiştir” dedi. Melek: “İyi ama sen oğlun Davud’a altmış senesini verdin” dedi. Ne var ki O bunu inkar etti, zürriyeti de inkar etti; o unuttu, zürriyeti de unuttu.” Resulullah (sav) ilave etti: “O günden itibaren yazma ve şahidlik emredildi.”
Kayıt No.: 1699 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Müslim, Zühd 60, (2996)
Ravi (r.a.): Aişe
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Melekler nurdan yaratıldılar, cinler dumanlı bir alevden yaratıldılar. Adem de size vasfı yapılandan yaratıldı.”
Kayıt No.: 1700 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Buhari, Ta’bi 33, 11, Enbiya, 42, Libas 68, Fiten 26; Müslim, İmam 275, (169); Muvatta, Sıfatu’n-Nebi 2, (2, 920)
Ravi (r.a.): İbnu Ömer
Hadis: Hayır, Allah’a kasem olsun Resulullah (sav), Hz. İsa’nın kızıl çehreli olduğunu söylemedi. Ancak şunu söyledi: “Ben bir keresinde uyumuştum. Rüyamda Beytullah’ı tavaf ediyordum. O sırada düz saçlı, kumral benizli, başından su akar vaziyette iki kişiye dayanıp ortalarında gitmekte olan birisini gördüm. “Bu kim?” dedim. “Meryem’in oğlu!” dediler. Bunun üzerine daha yakından görmek için ilerledim. Kızıl, iri, kıvırcık saçlı, sağ gözü kor, gözü üzüm gibi pörtlek bir adam daha vardı. “Bu kim?” dedim. “Bu Deccal’dir dediler. İnsanlardan en çok ona benzeyeni İbnu Katan’dı.” Zühri der ki: “İbnu Katan, cahiliye devrinde vefat eden Huzaalı bir kimseydi.”
Kayıt No.: 1701 

 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Müslim, İmam 271, (167), Menakıb 27, (3651)
Ravi (r.a.): Cabir
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bana geçmiş peygamberler (a.s) arzedildiler. Hz. Musa zayıfça bir erkekti. Sanki Şenue kabilesinden (uzun boylu) birine benziyordu. Hz. İsa (a.s)’ı da gördüm, gördüklerim içinde ona en çok benzeyen Urve İbnu Mes’ud idi. Hz. İbrahim (a.s)’i de gördüm, gördüklerim arasında ona en çok benzeyen, arkadaşınızdı -yani kendisini kastediyor- Hz. Cebrail (a.s)’i de gördüm. Gördüklerimden ona en ziyade benzeyen Dihye İbnu Halife idi.”
Kayıt No.: 1702 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Saffat, (3229), Menakıb, (3927)
Ravi (r.a.): Semure İbnu Cündüb
Hadis: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Sam, Arapların babasıdır. Yafes, Rumların babasıdır. Ham Habeşilerin babasıdır.”
Kayıt No.: 1703 

Fasıl: ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ
Konu: Alemin Yaratılışı Hakkında
Kaynak: Müslim, Fedail 169, (2379)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Zekeriyya (a.s) marangoz idi.”
Kayıt No.: 1704 

 


 

Cevap bırakın

Aramanızı yukarıya yazmaya başlayın ve aramak için geri tuşuna basın.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.